POLITIKA PRIVATNOSTI

(Poslednje ažuriranje: 9.april 2023. god.)


Gedeon Richter Plc H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hungary, Cg. 01-10-040944 sa predstavništvom – PREDSTAVNIŠTVO RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKODO RT BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u Beogradu, ul. Vladimira Popovića br. 6, matični broj 29014035, PIB 105189199 (dalje u tekstu „mi“, „nas“ ili „Kompanija“) posvećeno je zaštiti privatnosti fizičkih lica. Ova Politika privatnosti služi u informativne svrhe, kako biste bili upoznati sa obradom ličnih podataka koje prikupimo od korisnika, pretplatnika, posetilaca (dalje u tekstu zbirno „Subjekti podataka“) usluga (dalje u tekstu „Usluge“) našeg vebsajta (dalje u tekstu „Vebsajt“). Subjekti podataka mlađi od 16 godina (dalje u tekstu „Maloletna lica“) ne ispunjavaju uslove za korišćenje naših usluga i molimo maloletna lica da Kompaniji ne dostavljaju bilo koje lične podatke.


Molimo vas da pročitate ovu Politiku privatnosti zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Obaveštenjem o kolačićima (cookies).


U bilo kom trenutku možemo revidirati Politiku privatnosti ažuriranjem ovog dokumenta i kada je neophodno tražićemo vašu saglasnost za izmene. Na početku ove Politike privatnosti nalazi se oznaka „Poslednje ažuriranje“, na osnovu koje možete uvek znati kada je Politika privatnosti poslednji put ažurirana.


Više informacija o obradi podataka o ličnosti koju sprovodimo u vezi sa farmakovigilancom, medicinskim informacionim servisom, prijavom odstupanja od standarda kvaliteta proizvoda i ostalim zahtevima koje uputite Kompaniji možete pronaći u našem Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti u vezi sa farmakovigilancom, medicinskim informacionim servisom, prijavom odstupanja od standarda kvaliteta proizvoda i ostalim zahtevima.


KO ĆE BITI RUKOVALAC PODATAKA?

Rukovalac podataka je Kompanija. Vaše podatke će obrađivati Kompanija u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Veća od dana 27 aprila 2016 godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EC van snage (Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti, tj. „GDPR“) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) koji se primenjuje na ovaj vebsajt.

U daljem tekstu zajednički naziv za gore navedene propise biće „Relevantni propisi“.


Lice za zaštitu podataka o ličnosti u EU:
email: dataprotection@richter.hu
adresa: 1475 Budimpešta Pf.: 27


Lice za zaštitu podataka o ličnosti u Srbiji:
email: dpo@richter.rs
broj telefona: +381 11 6608998, lokal 108
adresa za poštu: Vladimira Popovića 6, Novi Beograd


Predstavnik Rukovaoca podataka u Republici Srbiji:
Jelena Ristić, direktor i zastupnik Predstavništva
broj telefona: +381 11 6608998
adresa za poštu: Vladimira Popovića 6


KOJA JE SVRHA OBRADE PODATAKA?

Obrađujemo lične podatke da bismo vam, na vaš zahtev, odnosno na Vašu inicijativu (pristupanjem Vebsajtu), pružili usluge i omogućili korišćenje Vebsajta i njegovih sadržaja. Kompanija i lica kojima kompanija poverava poslove u vezi sa obradom podataka o ličnosti, odnosno koja vrše obradu podataka o ličnosti u ime Kompanije (dalje u tekstu: “Obrađivači podataka o ličnosti”) će obrađivati lične podatke koje prikupimo od vas kao Subjekta podataka. Navedene podatke čuvaćemo kao poverljive podatke i koristićemo ih u zakonite i relevantne svrhe za pružanje usluga.


Svrhe u koje se vrši obrada ličnih podataka i takvo korišćenje vaših ličnih podataka mogu biti:

 1. povezane sa našim Uslugama, i to:
 • postupanje po vašim zahtevima dostavljenim preko našeg Vebsajta, odgovor na vaše upite ili zahteve;
 • obezbeđivanje komunikacionog kanala za dostavljanje vaših obaveštenja o neželjenim reakcijama u svrhe farmakovigilance,
 • omogućavanje boljeg pretraživanja našeg Vebsajta i poboljšanje Vebsajta

2. identifikacija Subjekata podataka koji koriste naše Usluge;

3. praćenje statusa vašeg zahteva ili molbe;

4. da bismo vam poslali administrativna obaveštenja ili saopštenja koja se odnose na vaše korišćenje naših Usluga;

5. radi zaštite od prevarne radnje i sprečavanja prevarne radnje, zloupotrebe i obezbeđivanja bezbednosti komunikacija na našem Vebsajtu;

6. da bismo vam omogućili korisničku podršku; ili

7. za potrebe postupanja po žalbama i sprovođenja naših opštih Uslova korišćenja, Politike privatnosti i objavljenih obaveštenja, kao i izvršavanja obaveza ustanovljenih Relevantnim propisima.


KOJI JE PRAVNI OSNOV ZA OBRADU PODATAKA?

Obrada Vaših ličnih podataka koja se sprovodi posredstvom Vebsajta po pravilu se sprovodi na osnovu Vaše saglasnosti. Korišćenjem Vebsajta i dostavljanjem Vaših podataka o ličnosti putem komunikacionih kanala uspostavljenih na Vebsajtu smatra se da ste se saglasili sa obradom podataka o ličnosti pod uslovima i na način opisan u ovoj politici. Imate pravo da povučete svoju datu saglasnost u bilo kom trenutku. Povlačenje date saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka na osnovu prethodno date saglasnosti pre povlačenja iste. U slučaju da ne dostavite, odnosno ne dozvolite korišćenje zahtevanih ličnih podatke, to nas može onemogućiti u pružanju Usluga.


KOJE LIČNE PODATKE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO?

Prilikom korišćenja Vebsajta i Usluga, možemo prikupljati i obrađivati sledeće podatke:

 • Ime (lično ime i prezime). Ova informacija nam dozvoljava da vas identifikujemo.
 • Jezik koji koristite. Ova informacija nam dozvoljava da sa vama komuniciramo na jezicima koje razumete.
 • Imejl adresa. Ova informacija nam dozvoljava da vas identifikujemo i da vam dostavljamo saopštenja (ako date svoju saglasnost za prijem takvih saopštenja). Vaš imejl takođe koristimo kada od vas tražimo povratne informacije o kvalitetu pružanja naših Usluga ili kada vam pružamo usluge korisničke podrške.
 • Informacije o porukama. Vodićemo evidenciju o komunikaciji sa vama, uključujući i bilo koje žalbe koje nam dostavite, uključujući i bilo koje informacije da ste poruke pročitali odnosno primili, kako bismo vam pružili korisničku podršku i postupali po vašim žalbama.
 • Informacije o opštem korišćenju usluga. Informacije koje nas obaveštavaju o tome kako koristite naše Usluge kada koristite naš Vebsajt, uključujući i navike u pretraživanju i prioritete, evidenciju pretraga koje ste izvršili na našem Vebsajtu i aktivnost pretraživanja (uključujući: IP adresu, vreme posete, posećene stranice, interakcije na stranici, informacije o lokaciji sa ograničenim podacima, uređaj i softver korisnka, prva poseta ili ponovljene posete, informacije o izvoru/uređaju sa kog ste pristupili našem vebsajtu). Ove informacije koristimo da bismo poboljšali Usluge koje vam pružamo, kao i da bismo identifikovali zone poboljšanja kvaliteta naših Usluga.

KOJE RADNJE OBRADE SPROVODIMO?

U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzeti sledeće radnje obrade: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim.


DA LI KORISTIMO “KOLAČIĆE“?

Naš vebsajt može da koristi „kolačiće“ koji omogućavaju korišćenje Vebsajta i Usluga, bolju i jednostavniju pretragu našeg Vebsajta, kao i one koji nam omogućavaju da poboljšamo naš Vebsajt i Usluge.

„Kolačić“ je mali fajl koji se sastoji iz slova i brojeva koji čuvamo na vašem pretraživaču ili hard-disku vašeg kompjutera, ako prihvatite to. „Kolačići“ sadrže informacije koje se prenose na hard-disk vašeg kompjutera.

Za više informacija o upotrebi „kolačića“ na našem Vebsajtu, molimo pročitajte Obaveštenje o „kolačićima“.


UPOTREBA UPITNIKA NA VEBSAJTU U SVRHE NAUČNOG ISTRAŽIVANJA I STATISTIČKE SVRHE

Na Vebsajt možemo postaviti upitnike za prikupljanje podataka u svrhe naučnog istraživanja i/ili statističke svrhe. Popunjavanje upitnika je isključivo dobrovoljno.

Navedeno podrazumeva da ćemo podatke putem upitnika prikupljati isključivo ukoliko se sa tim saglasite. Popunjavanjem i slanjem upitnika, smatra se da ste se saglasili sa obradom podataka na način opisan u ovoj Politici privatnosti.


Osim ukoliko kod pojedinog upitnika nisu dostavljene drugačije informacije, obrada podataka putem upitnika ostvarivaće se shodno informacijama dostavljenim u ovom delu, dok se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana u ovom delu, primenjuju informacije iz ove Politike privatnosti.


Osnovni cilj prikupljanja podataka putem upitnika je pribavljanje informacija koje će se koristiti u svrhe naučnog istraživanja i statističke svrhe. Ostvarenje navedenih svrha po pravilu ne zahteva Vašu identifikaciju, odnosno upitnici su po pravilu koncipirani kao anonimni, te će se odmah po prikupljanju podataka pristupiti anonimizaciji svih podataka generisanih putem upitnika na način da se isključi svaka mogućnost da se podaci prikupljeni putem upitnika pripišu Vama. U skladu s tim, obrada podataka putem upitnika na način koji omogućava Vašu identifikaciju može se ostvarivati isključivo u momentu prikupljanja podataka, s obzirom da se neposredno po prikupljanju podataka, odnosno u svega par minuta po prikupljanju podataka pristupa njihovoj anonimizaciji.


Do anonimizacije podataka prikupljenih putem upitnika, obrada podataka ostvarivaće se u skladu s ovom Politikom privatnosti.


GDE SE ČUVAJU INFORMACIJE I KOME ĆE INFORMACIJE BITI VIDLJIVE?

Pristup vašim ličnim podacima će imati samo ona ovlašćena lica i odeljenja unutar Kompanije koja suštinski moraju biti upoznata sa tim podacima da bi mogli da sprovedu svoje aktivnosti. Nijedan vaš lični podatak nećemo saopštavati trećim stranama, niti bilo kojim eksternim telima ili organizacijama, osim kako je niže navedeno, ili ukoliko nam vi ne date svoju saglasnost za prenos podataka, odnosno ukoliko ne postoji drugi pravni osnov regulisan Relevantnim propisima koji dozvoljava ili nalaže prenos podataka o ličnosti.


Pristup vašim ličnim podacima ima i Obrađivač podataka o ličnosti koji Kompaniji pruža usluge administriranja Vebsajta, u meri u kojoj je obrada podataka o ličnosti obuhvaćena uslugama koje Obrađivač podataka o ličnosti pruža. Pored navedenog, možemo da angažujemo i druga lica kao Obrađivače podataka o ličnosti koji će nam pružati usluge, i možemo razmeniti vaše lične podatke sa takvim licima, kao i sa pravnim i drugim savetnicima, konsultantima koji nam pomažu. U takvom slučaju, sa ovim licima ćemo zaključiti ugovor ili drugi pravnoobavezujući akt u pisanoj formi, uključujući i elektronsku formu koji će ispunjavati uslove propisane Relevantnim propisima.


KOLIKO DUGO ĆE LIČNI PODACI BITI ZADRŽANI?

Lične podatke ne zadržavamo duže nego što je to neophodno da bismo ispunili svrhe u koje su takvi lični podaci bili obrađivani (prikupljani), osim ukoliko se od nas konkretno ne zahteva duža obrada ličnih podataka shodno odredbama važećih zakona.


Lične podatke ćemo izbrisati i ukloniti

 • ako povučete datu saglasnost na osnovu koje se vrši obrada podataka i ako ne postoji nijedan drugi pravni osnov za obradu tih podataka;
 • ako su lični podaci nezakonito bili obrađivani; i
 • ako lični podaci moraju biti izbrisani zbog usklađivanja sa zakonskom obavezom kojoj podleže Kompanija,
 • u drugim slučajevima predviđenim relevantnim propisima

Za rokove čuvanja podataka o ličnosti prikupljenih putem kolačića, molimo pročitajte naše Obaveštenje o „kolačićima.

Brisanje ličnih podataka neće biti moguće u meri u kojoj je obrada takvih podataka neophodna zbog poštovanja zakonske obaveze Kompanije kojom se zahteva obrada ili izvršenja poslova u javnom interesu, podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, kao i u drugim slučajevima utvrđenim Relevantnim propisima.


KOJI SE MEĐUNARODNI PRENOSI PODATAKA JAVLJAJU?

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti u Mađarsku, kao državu u kojoj se nalazi sedište Kompanije, kao i u druge države u kojima Kompanija obavlja poslovanje, odnosno u kojima se nalaze subjekti koji Kompaniji pružaju usluge.


Osim ukoliko ovom Politikom nije drugačije regulisano, ili ako niste drugačije obavešteni u bilo kom drugom našem saopštenju, vaše lične podatke ne prenosimo u države, odnosno na teritorije koje nisu članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite saglasno Relevantnim propisima, a ukoliko se naknadno pojavi potreba za takvim prenosom podataka o ličnosti, Kompanija će preduzeti posebne mere zaštite podataka o ličnosti i postupiće u skladu sa procedurom ustanovljenom Relevantnim propisima.


KAKO OBEZBEĐUJEMO INTEGRITET PODATAKA?

Svi praktično primenjivi i razumni koraci biće preduzeti kako bi se obezbedila tačnost ličnih podataka koji se kod nas nalaze. Molimo vas da svoje lične podatke ažurirate i da nas obaveštavate o bilo kojim izmenama vaših ličnih podataka koje nam dostavljate.


KAKO ŠTITIMO LIČNE PODATKE?

Preduzećemo sve neophodne korake kako bismo obezbedili bezbednost ličnih podataka i izbegli neovlašćeno ili slučajno pristupanje istim, njihovo prikupljanje, korišćenje, saopštavanje, kopiranje, izmenu, raspolaganje njima, njihovo brisanje ili drugo neovlašćeno korišćenje istih. Ovim putem napominjemo da elektronski prenos informacija ne može u potpunosti biti siguran.


KOJA SU VAŠA PRAVA I NA KOJE PRAVNE LEKOVE MOŽETE DA SE POZOVETE?

U vezi sa obradom podataka o ličnosti koja se sprovodi putem Vebsajta, imate sledeća prava:

 1. pravo na obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti,
 2. pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 3. pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 4. pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
 5. pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
 6. pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
 7. pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumeva Vaše pravo da podatke koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu.

Ukazujemo da pojedina prava mogu biti ograničena u skladu sa Relevantnim propisima, posebno u meri u kojoj je ograničenje Vaših prava neophodno radi zaštite prava i sloboda drugih lica, odnosno kako bi se obezbedilo poštovanje zakonske obaveze Kompanije kojom se zahteva obrada podataka ili podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva, kao i u slučaju kada se obrada sprovodi u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i u statističke svrhe.


Možda ćemo prilikom ostvarenja prava navedenih u ovom delu od vas zahtevati da nam dostavite dodatne informacije neophodne za potvrdu vašeg identiteta.


Pored gore navedenog, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom, kao i pravo na podnošenje pritužbe, odnosno žalbe vodećem nadzornom organu u skladu sa GDPR-om: National Authority for Data Protection and Freedom of Information (seat: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11;  website: www.naih.hu; phone: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu).


Ovaj vebsajt može da sadrži i linkove ka vebsajtovima trećih strana. Ti povezani vebsajtovi nisu pod našom kontrolom, i njih regulišu njihove sopstvene politike (zaštite) privatnosti. Nismo odgovorni za prakse koje se odnose na zaštitu privatnosti koje primenjuju bilo koji tako povezani vebsajtovi.

© 2020. Mozak u kondiciji. Sva prava zadržana.

Svi sadržaji na ovom sajtu služe isključivo u edukativne svrhe i informativnog su karaktera. Pružene informacije ne mogu da služe kao zamena za lekarski pregled i adekvatnu terapiju, niti se smeju koristiti u svrhu samostalnog postavljanja dijagnoza. Ukoliko ste zabrinuti za svoje zdravlje, nemojte odlagati pregled i/ili konsultaciju sa zdravstvenim radnikom. Sponzorisao Richter Gedeon 2020.

© 2020. Mozak u kondiciji. Sva prava zadržana.

Svi sadržaji na ovom sajtu služe isključivo u edukativne svrhe i informativnog su karaktera. Pružene informacije ne mogu da služe kao zamena za lekarski pregled i adekvatnu terapiju, niti se smeju koristiti u svrhu samostalnog postavljanja dijagnoza. Ukoliko ste zabrinuti za svoje zdravlje, nemojte odlagati pregled i/ili konsultaciju sa zdravstvenim radnikom. Sponzorisao Richter Gedeon 2020.